Ana Sayfa » Dersler » C# » Yazılım Mutfağı Dersleri (C#) Ders 2 - Değişken Tipleri, Değişken Tanımlama ve Operatörler

Yazılım Mutfağı Dersleri (C#) Ders 2 - Değişken Tipleri, Değişken Tanımlama ve Operatörler

C# Hakkında Temel Bilgiler

Bu dersimizde C# dili hakkında temel bilgiler öğreneceğiz. Biraz açarsak bu dersimizde veri tipleri, değişkenler ve operatörleri nasıl kullanacağımızla ilgili bilgiler vereceğiz.

Temel Veri Tipleri ve CTS(Common Type System) Karşılıkları

C# da iki çeşit veri tipi vardır:

 • Değer Tipleri (Value type)
 • Referans Tipleri(Reference Type)

Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Bir değişkeni kullandığımız zaman o değişkenin bellekte bulundu yerdeki bilgiyi kullanırız. Değer tipleri veriyi direk olarak bellek bölgesinden alırken referans tipleri başka bir nesneye referans gösterirler. Yani referans tipleri içinde veri değil adres bilgisi tutarlar. Veri tipleri stack dediğimiz bellek bölgesinde tutulurlar, referans tipleri ise heap bellek bölgesinde saklanırlar. int, double, float gibi veri tipleri değer tiplerine örnek gösterilebilir. Herhangi bir sınıf türü ise referans tipine örnek gösterilebilir. Değer tipleri birbirine eşitlenirken değişkenin barındırdığı değer bir diğer değişkene kopyalanır. Böylece iki farklı bağımsız değişken oluşur. Referans tipleri ise eşitleme sırasında değişkenlerin taşıdıkları veri değil heap bölgesinde işaret ettikleri adres kopyalanır. Böylece eğer iki referans değişkeni birbirine eşitledi isek ve daha sonra bunlardan birinde bulunan veriyi değiştirdi ise otomatik olarak diğer referans değişkeninin değeri de değişir. Çünkü adresde bulunan veri değişince bu adresi işaret eden iki değişkende yeni veri bilgisine ulaşır.

Bir önceki dersimizde Common Type System hakkında bilgi vermiştik. C# da tanımlanan veri tipleri ve bunların CTS deki karşılıklarını tablo halinde aşağıda bulabilirsiniz. C# da toplam 15 veri tipi vardır bunlardan 13 ü değer tipindedir, 2 si ise referans tipindedir.

Değer Tipleri:

C# Adı CTS Karşılığı Açıklama Max ve Min aralık yada değeri
sbyte System.Byte 8 bit işaretli tamsayı -128 : 127
short System.Int16 16 bit işaretli tamsayı -32.768 : 32.767
int System.Int32 32 bit işaretli tamsayı -2.147.483.648 : 2.147.483.647
long System.Int64 64 bit işaretli tamsayı -9.223.372.036.854.775.808 : -9.223.372.036.854.775.807
byte System.Byte 8 bit işaretsiz tamsayı 0,177083333
ushort System.UInt16 16 bit işaretsiz tamsayı 0 : 65.535
uint System.UInt32 32 bit işaretsiz tamsayı 0 : 4.294.967.295
ulong System.UInt64 64 bit işaretsiz tamsayı 0 : 18.446.744.073.709.551.615
float System.Single 32 bit tek kayan sayı +yada - 1,5*10-45 : + ya da - 3,4*1038
double Sytem.Double 64 bit çift kayan sayı +yada - 5*10-324 : + ya da - 1,7*10308
decimal System.Decimal 128 bit ondalıklı sayı +yada - 1,5*10-28 : + ya da - 7,9*1028
bool System.Boolean true ya da false
char System.Char Karakterleri temsil eder 16 Unicode karakterleri

Referans Tipleri:

C# Adı CTS Karşılığı Açıklama
object System.Object Bütün veri türlerinin türediği kök eleman
string System.String Unicode karakterlerinden oluşan string

Değişkenler:

Bir program çalıştırırken tüm veriler geçici olarak hafızada tutulur. Değişkenler bu verilerin isimlendirilmesi işlemidir. C# da değişkenler aşağıdaki yapıda tanımlanırlar.

 <veri tipi><değişken adı>;
 

Örneğin;

 int i;
 

Yukarıdaki ifade bir integer veri tipini saklamak için programın diğer aşamalarında i ismi ile ifade edilecek hafızada 4 bytelık bir alan açar. Bir değişkene tanımlarken değer atayabilirsiniz, ayrıca bir veri tipi altında birden fazla isimle farklı değişkenler tanımlayabilirsiniz.

bool dogruMu = false;
double yuzde = 98.32, ortalama = 35.32;
char karakter = 'A';

Diğer modern programlama dilleri gibi C# dada değişkenleri kullanmadan önce tanımlamak zorundasınız.  Ayrıca eğer bir yerel değişken (Bir method içinde tanımlanan değişkenler) tanımlıyorsanız bu değişkeni kullanmadan önce bir değer ataması yapmak zorundasınız.

static void Main(string[] args)
{
   int kilo;
   //kilo = 78;
   Console.WriteLine(kilo);
}

 

Yukarıdaki kod parçacığı kilo değişkenine değer atamadığınız için hata verecektir çünkü kilo değişkeni yerel bir değişkendir. Eğer //kilo = 78; açıklama satırındaki // işaretlerini siler ve bu satırı koda dahil ederseniz hatanın ortadan kalktığını görürsünüz. Buradan da anlaşılacağı gibi C# yerel değişkenlere ilk atama işlemini otomatik yapmak global değişkenler de ise ilk değer ataması değişken tipine göre otomatik olarak yapılır. Örneğin integer bir tip için 0 gibi.

Sabit Değişkenler:

Sabit değişkenler içinde buluna veri değişken ömrü tamamlanana kadar değişmez. Bir sabit tanımlamak için const anahtar kelimesini kullanırız. İlk tanımlandıkları sırada ilk değer ataması yapmak zorundayız, uygulamamızın herhangi bir kısmında sabit değişkenin içeriğini değiştiremeyiz.

const double PI = 3.14;
const double PI;

Yukarıdaki tanımlamalardan birincisi doğru ikincisi ise yanlış bir tanımlamadır. İlk atamaları yapılmak zorundadır.

Sabitler genellikle büyük harflerle tanımlanırlar. Bu bir zorunluluk değildir.

Değişkenler ve Metotlar için İsimlendirme Konvansiyonları

Microsoft değişken isimlendirmesi için Camel Notasyonu methotlar için ise Pascal Notasyonunu tavsiye ediyor.

Camel notasyonunda isim küçük harfle başlar, eğer değişken isminde birden fazla kelime geçiyor ise isimdeki diğer kelimeler büyük harfle başlar.

Camel Notasyonu:

maas;
maasMiktari;
massMiktariAciklama;
 

Pascal Notasyonunda kelime büyük harfle başlar. Camel Notasyonunda olduğu gibi diğer kelimelerde büyük harfle başlar.

Pascal Notasyonu:

Maas();
MaasHesapla();
 

Bu notasyonların kullanımı mecburi değildir. Fakat sürekli olarak bu tür bir notasyona uyarak kodlarınızı yazarsanız, kodlarınız daha anlaşılır bir hale girer.

C# da Operatörler

Aritmetik Operatörler

Operatör Açıklama
+ Ekleme
- Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Kalan veya modül
++ Birer Birer Arttırma
-- Birer Birer Eksiltme

Yukarıdaki tablodaki operatörlerin kullanımı ile ilgili örnek kod aşağıdadır. Ayrıca kodu buradan indirerek kendiniz deneyebilirsiniz.

public static void Main()
{

  int toplam = 0, fark = 0, carpim = 0, kalan = 0;
  float bolum = 0;
  int sayi1 = 0, sayi2 = 0;
    
  Console.WriteLine("Sayı Biri Giriniz : ");
  sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine("Sayı İkiyi Giriniz : ");
  sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

  toplam = sayi1 + sayi2;
  fark = sayi1 - sayi2;
  carpim = sayi1 * sayi2;
  kalan = sayi1 % sayi2;
  bolum = sayi1 / sayi2;
    
  Console.WriteLine("Girilen Sayılar: Sayı 1 = {0}, Sayı 2 = {1}", 
  		sayi1, sayi2);
  Console.WriteLine("Sayıların Toplamı = {0}", toplam);
  Console.WriteLine("Sayıların Farkı (sayi1 - sayi2) = {0}", fark);
  Console.WriteLine("Sayıların Çarpımı = {0}", carpim);
  Console.WriteLine("Sayıların kalan (sayi1 in sayi2 ye bölümğnden kalan)= {0}"
  		, kalan);
  Console.WriteLine("Sayıların Bölümünden (sayi1 / sayi2) Bölüm = {0}", bolum);

  sayi1++;
  sayi2--;
  Console.WriteLine("Sayi 1 in bir fazlası = {0}", sayi1);
  Console.WriteLine("Sayi 2 in bir eksiği = {0}", sayi2);
}
 

Yukarıdaki kodu inceleyecek olursanız. Console.WriteLine("Açıklama Metni {0}" , sayi1); gibi bir yapı görürsünüz. String ifadelerde stringİfade1 + stringİfade2 şeklinde birleştirme yapmak yerine bu formatta stringleri birleştirebilirsiniz. {0}  şeklindeki ifade virgülden sonra yazılan ilk değişkenin değerini buraya yaz demek oluyor. Eğer ikinci bir değişken varsa {1} şeklinde yazarak onunda değerini başka bir kısma yerleştirebiliriz. Dikkat etmeniz gereken {} ifadesinin içindeki sayılar sırası ile gitmeli. Yani 0, 1, 2,..

	sayi1++ ifadesi

ile

	sayi1 = sayi1 + 1;
 

aynı anlama gelmektedir. Ayrıca bir sayıya herhangi bir sayı eklemek istiyorsak örneğin sayi1 e 5 ekleyelim.

	sayi1 = sayi1 +5
 

yazmak yerine;

	sayi += 5;
 

daha kısa ve doğrudur.

Ön Ek ve Arka Ek Olarak Kullanma

++ ve – operatörleri en ve arka ek olarak kullanılabilir. Örneklerle anlatacak olursak;

sayi2 = 3;
sayi1 = ++sayi2;//sayi1 = 4, sayi2= 4 olur.
sayi1 = --sayi2;//sayi1 = 2, sayi2= 2 olur.
 

Örnekte görüldüğü gibi eğer operator ön ek olarak kullanılırsa derleyici önce operatörün görevini yapar daha sonra ise atama işlemini gerçekleştirir. Böylece sayi1 = ++sayi2 ifadesinde sayi2 önce bir arttırılır daha sonra sayi1’e sayi2 nin değeri atanır.

sayi2 = 3;
sayi1 = sayi2++; //sayi1 = 3, sayi2= 4 olur.
sayi1 = sayi2--; //sayi1 = 3, sayi2= 2 olur.
 

Operatör arka ek olarak kullanıldığında ise önce atama işlemi yapılar daha sonra operatörün görevi yerine getirilir. sayi1 = sayi2++ işleminde önce sayi2 nin değeri sayi1’e atanır, daha sonra sayi2 bir arttırılır.

Atama Operatörleri

Atama Operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılırlar.

Operatör Açıklama
= Basit eşitleme
+= Sağdaki Sayı ile topla sonra toplamı eşitle
-= Sağdaki Sayı yı çıkar sonra sonucu eşitle
*= Sağdaki Sayı ile çarp sonra toplamı eşitle
/= Sağdaki Sayı ile böl sonra bölümü eşitle
%= Sağdaki Sayı ile bölümünden kalanı bul sonra kalanı eşitle

İlişkisel(Karşılaştırma) Operatörleri

İlişkisel Operatörler genelde koşul ifadelerinde karşılaştırma için kullanılırlar. C#da kullanılan ilişkisel operatörler aşağıdakilerdir.

Operatör Açıklama
== Eşittir
!= Eşit Değildir
Büyüktür
Küçüktür
>= Büyük Eşittir
<= Küçük Eşittir

İlişkisel Operatörler her zaman true veya false olmak üzere boolean bir değer döndürürler.  Örnekle anlatmamız gerekirse;

int sayi1 = 6, sayi2 = 4;
sayi1 == sayi2 //false;
sayi1 != sayi2 //true;
sayi1 > sayi2 //true;
sayi1 < sayi2 //false;
sayi1 >= sayi2 //true;
sayi1 <= sayi2 //false;

İlişkisel operatörler sadece birbiri ile uyumlu tipteki değişkenleri karşılaştırabilir. Bir boolean tipi ile integer tipindeki iki değişkeni karşılaştıramazsınız.

Mantıksal ve Bit Düzeyinde (Logical and Bitwise) Opeatörleri

Bu operatörler mantıksal işlemleri ve bit düzeyindeki işlemleri yapmak için kullanılırlar.

Operatör Açıklama
& Bit bazında ve işlemi
| Bit bazında or işlemi
^ Bit bazında xor işlemi
! Bit bazında not işlemi
&& Mantıksal ve işlemi
|| Mantıksal or işlemi

Bit bazındaki operatörler değişkene ait değeri bit bazında işleme tabi tutarlar. Mantıksal operatörler ise bildiğimiz mantık kavramı kapsamında bu ve şu doğrumu veya bu veya şu doğrumu gibi karşılaştırma yaparlar.

bool sonuc = (i > 3 && j < 5) || (i < 7 && j > 3);

Mantıksal operatörlerde;

Doğru ve Doğru = Doğru;
Doğru ve Yanlış = Yanlış;
Yanlış ve Doğru = Yanlış;
Yanlış ve Yanlış = Yanlış;
Doğru veya Doğru = Doğru;
Doğru veya Yanlış = Doğru;
Yanlış veya Doğru = Doğru;
Yanlış veya Yanlış = Yanlış;

Mantıksal And işlemlerinde eğer koşullardan herhangi biri yanlış ise and işlemine tabi tutulan diğer koşullar true olsa bile sonuç falsedur. Or işleminde ise koşullardan herhangi birinin true olması diğer koşulların ne olduğuna bakmaksızın sonucun true olmasını sağlar.

C# Mantıksal operatörler Kısa Devre mantığıyla çalışır. Mantıksal işlemlerde koşullar soldan sağa doğru kontrol edilir. Yukarıdaki paragraftaki bilgiye göre; bir and işlemi kontrol ediliyorsa ve koşullardan birisi false ise sağda kaç adet daha and koşulu olmasına bakmaksızın sonucu false olarak belirleyebiliriz. C# derleyicisi de bu yöntemi kullanarak and işleminde ilk false gördüğü anda or işleminde ise ilk true gördüğü anda işlemi keser ve sonucu döndürür. Bu büyük uygulamalarda çok fazla koşul olduğu zamanlar uygulamamızın daha hızlı çalışmasını sağlar.

C# da Kullanılan Diğer Operatörler

Operatör Açıklama
>>  Bit bazında sağa kaydırma
<<  Bit bazında sola kaydırma
, Nesnelerin özelliklerine ulaşmak için
[] İndeks numarası ile dizi ve kolleksiyonların elemanlarına ulaşmak
() Çevrim Operatörü. Tip çevrimleri için kullanılır.
?: Koşul Operatörü. if else koşulunun kısa yazımı. İlerde anlatılacak

Operatörlerde Çalışma Önceliği

Tüm operatörlerin çalışma önceliği aynı değildir. Matematik kurallarında geçerli olan çarpma, bölme, çıkarma toplama işlemlerindeki öncelik sırası operatörler içinde geçerlidir. Öncelikleri belirlemek için işlemleri parantez içinde yazmamız gerekir. Örneğin


int i = 3 + 2 * 6; 
// önce 2 ile 6 çarpılır daha sonra çarpıma 3 eklenerek 15 bulunur.

int j = (3 + 2) * 6; 
// önce 3 ile 2 toplanır daha sonra toplam 6 ile çarpılarak 30 bulunur.

how to cheat reasons why wives cheat on their husbands how to cheat on husband
my wife cheated on me with my father reasons women cheat read
my wife cheated on me with my father why women cheat on men they love read
abortion shot teenage abortion cost for abortion

Yazar Hakkında

Mehmet Sabri KUNT

Google Plus
Yazilim Mutfagi kurucu ve yöneticisidir. 2005 Selçuk Ünv Bilgisayar mühendisligi mezunudur. Telekomünikasyon sektöründe BI&DWH alanindan çalismaktadir.

Makale Sayısı : 116

Yazılım Mutfağı Dersleri (C#) Ders 2 - Değişken Tipleri, Değişken Tanımlama ve Operatörler

28 yorum
yorumekle yorumekle Toplam 28 Yorum Yapılmış. Sizde yorum yazmak ve soru sormak için bu linki takip edin. -Forum sayfasına yönlendirileceksiniz-

Yorumlar

 • avatar

  Guests

   c# toplama yapmak icin + operatorunu kullanirsiniz. ama once hangi sayilari toplayacaksiniz sayilarin yazildigi textboxlari convert methoduyla double degisken tipine cevirmeniz lazim ve deger atamaniz lazim.

  Butunun icine bu kodlari yazioruz

  double sayi1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text );

  double sayi2 = Convert.ToDouble(textBox2.Text );

  double toplam=sayi1+sayi2;

  textBox3.Text=toplam.ToString();

  Textbox3 te sonucumuz butono bastgmzda cikar

  Cevapla Alıntı Yaparak Cevapla
 • avatar

  Guests

   c# toplama yapmak icin + operatorunu kullanirsiniz. ama once hangi sayilari toplayacaksiniz sayilarin yazildigi textboxlari convert methoduyla double degisken tipine cevirmeniz lazim ve deger atamaniz lazim.

  Butunun icine bu kodlari yazioruz

  double sayi1 = Convert.ToDouble(textBox1.Text );

  double sayi2 = Convert.ToDouble(textBox2.Text );

  double toplam=sayi1+sayi2;

  textBox3.Text=toplam.ToString();

  Textbox3 te sonucumuz butono bastgmzda cikar

  Cevapla Alıntı Yaparak Cevapla
 • avatar

  Guests

  hocam c# da nokta tanimlamasi nasil yapiyor.örnegin; iki nokta arsindaki mesafe, kordinatlari nedir bunnlari

  bulmam için noktayi nasil  tanimlama lazim.kisaca programi yazabilirmisiniz.

  Cevapla Alıntı Yaparak Cevapla
 • avatar

  mskunt

  Insanin bildiklerini paylasmaya çalismasi bence çok güzel bir hareket. bu düsünce ile yola çikiyor olman bile güzel. Yazilarini bekleriz.

  Cevapla Alıntı Yaparak Cevapla
 • avatar

  Guests

  C# ögrenmeye yeni basladim. Aslinda bugün basladim ve bu site yani yazilimmutfagi.com gayet yararli oluyor su anda benim için. Kisa bir süre sonra ne kadar ilerledigimi de buraya yazarak bir feedback saglayacagim :) Umarim kisa sürede istedigim çiktilari almaya baslayabilirim.

  Cevapla Alıntı Yaparak Cevapla